กิจกรรมประชุมกลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูล/สำรวจรายครัวเรือน

  • พิมพ์

วันที่ 21 กันยายน 25561
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการสัมมนาการออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์เด็กในชุมชน ณ ห้องประชุมวิชัย แข่งขัน โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ