เวทีเก็บข้อมูลสถานการ์เเด็กเปราะบางพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

  • พิมพ์

ศูนย์วิจัยเละบริการวิชาการด้านเด็กและเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ       

จัดกิจกรรมเสวนาเด็กเปราะบาง  พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ                       

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ