เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

เวทีค่ายเก็บข้อมูลสถานการ์เเด็กเปราะบางพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์

5 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านเด็กและเยาวชน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดเวทีค่ายเก็บข้อมูลสถานการณ์เด็กเปราะบางพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เด็กและเยาวชนอำเภอกันทรลักษ์ระดมความคิดความสุขของเด็กๆภายใต้แนวคิด "เด็กคิดผู้ใหญ่หนุน"

 

โครงการ การพัฒนาระบบและกลไกดูแลเด็กเปราะบางพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ดำเนินงาน โดย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านเด็กและเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครองมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

การดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาระบบและกลไกดูแลเด็กเปราะบางพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ” เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กเปราะบางระดับจังหวัด เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาที่ตรงกับสภาพปัญหาและลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน โดยยึดเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อให้เกิดพื้นที่กลางในการทำงานของหน่วยงาน องค์กรท้องถิ่น ภาคประชาชน ครอบครัวและตัวเด็กๆ ในการสร้างระบบและกลไกระดับอำเภอเชื่อมต่อกับระดับตำบลและจังหวัด ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ศรีสะเกษมีระบบและกลไกในการดูและเด็กจำนวนมากเกิดขึ้น แต่การทำงานยังคงแยกส่วนดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น โครงการนี้จะมุ่งศึกษาและพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลเด็กเปราะบางระดับอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 5 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบนำสู่การขยายผลต่อไปในอนาคต